.

Feedek
Megosztás
HTML

A huszártiszt háza

Szerző:Peter Moss - Tóth Judit - Utolsó simítások: Galactus

Takács Gizella Hatvanban lakott... egészen 1989 végéig,amikor is hiába kerestük, hogy idegeket borzolóan félelmetes históriájának részleteiről érdeklődjünk. Levelünkre a ház új lakója válaszolt, és közölte velünk, hogy Gizella elköltözött, a címe pedig ismeretlen. Őszinte döbbenetünkön túl számtalanszor feltettük magunkban a kérdést:vajon van-e valami összefüggés hirtelen eltűnése és hajmeresztő története között?

1950-ben, amikor Gizella 17 éves volt, nővérével és nagyanyjával élt egy jászkiséri házban. Ez volt az az év,amikor megmagyarázhatatlan dolgok kezdődtek az ominózus épületben... Egy februári éjszakán arra riadt a három nő, hogy idegen jár a házban. Tisztán hallották, hogy az illető kopogtat a konyha falán. Rémületük ellenére kilopakodtak a folyosóra, majd óvatosan kinyitották a konyhaajtót. Abban a pillanatban azonban, hogy felkapcsolták bent a villanyt, a kopogás abbamaradt.

Meglepetten körbenéztek a helyiségben, de az természetesen üres volt. Mivel mindhárman úgy gondolták, magyarázatot kell találniuk a rejtélyre, elhitették magukkal, hogy bizonyára csak képzelődtek, vagy az utcáról szűrődött be a zaj. Lekapcsolták tehát a villanyt, s már indultak volna vissza a hálószobába, amikor a titokzatos kopogás újfent elkezdődött... Ezúttal azonban már azt is lehetett hallani,hogy valaki vígan kacarászik a konyhájukban.Rémülettel töltötte el őket az a tudat, hogy mégis van valaki odabenn, s valószínűleg csak azért nem vették észre, mert elbújt előlük. S ez a titokzatos alak ráadásul most nem átallja kinevetni őket.

Persze az, hogy éppen paranormális jelenségek tanúi lettek, valószínűleg eszükbe sem jutott. Pedig így állt a dolog. Hiába kapcsolták fel a villanyt immár másodszor és forgattak fel mindent a konyhában, a rejtélyes idegenre nem sikerült rábukkanniuk.És persze valahányszor kitették a lábukat a helyiségből,a kopogás és a kacarászás folytatódott tovább. Éjféltől hajnali négy óráig zajongott és viháncolt a láthatatlan betolakodó, majd elnémult a ház.Mindhárman őszintén remélték, hogy bárki járt is náluk az éjjel, nem fog visszatérni. De a következő éjszakán ugyanúgy megismétlődött minden. Egy idő után - egyéb magyarázat nem lévén - el kellett fogadniuk, hogy kísértet jár a házban.Tűrték is egy jó darabig, hogy a szellem minden áldott éjjel ott dübörög a konyhában, sőt olykor-olykor magában nevetgél, de a nagymama néhány hónap (!) elteltével megsokallta a dolgot, és elpanaszolta a helyi plébánosnak,mi folyik a házban. Egyben megkérte, hogy tartson ördögűzést náluk. A papot valószínűleg meglepte a nem mindennapi kérés, de hamarosan megérkezett, elmondta imáit, és megöntözte a konyha padlóját szentelt vízzel.

A család megnyugodott. Ügy gondolták, hogy ezután már nem történhet semmi baj, és a kísértet soha többé nem fogja háborgatni őket. 9 napig csend is volt... A tizedik éjszakán azonban iszonyatos csattanás verte fel őket álmukból.Azonnal kiszaladtak a konyhába. A vízzel teli üvegkancsót, melyet vacsora után az asztalon hagytak, ott találták millió darabra törve a mozaikpadlón... Ez volt a kezdet. Nagyon úgy tűnt, hogy az ördögűzés nemhogy használt volna, hanem csak még jobban felbőszítette a kísértetet, aki ezután mindent lesodort a konyhaasztalról,amit éjjelre rajta felejtettek.Gizelláéknak hozzá kellett szokniuk, hogy házuknak kísérteties társbérlője akadt, aki kétségkívül remekül érezte magát, mert sehogy sem akart eltakarodni a konyhából...Ahogy az óra elütötte az éjfélt, biztosak lehettek benne,hogy valami történni fog. S bár a szellem valójában a légynek sem ártott, egyáltalán nem bánták volna, ha minél előbb megszabadulnak tőle.

Ez azonban nem ment olyan könnyen, sőt úgy tűnt, a kísértet egyre merészebb lesz. Két hónap elteltével ugyanis egy még hihetetlenebb incidens történt.Egyik éjjel, amint mindhárman az igazak álmát aludták és nyugalmukat gyanúsan hosszú ideig semmi sem zavarta meg, hirtelen arra ébredtek, hogy szokatlanul erős fény tűz be az ablakon. Ahogy kinéztek, alig akartak hinni a szemüknek. A kertben ugyanis egy világító lámpa sétálgatott...Azonnal felismerték a kis kézilámpást, amely - mióta csak az eszüket tudták - a padláson porosodott, és soha senki sem használta. Most pedig ott lebegett az udvar közepén, és vígan világított. Egészen hajnalig sétálgatott a lámpás a kertben, majd fénye kialudt és a földre potytyant.

Amikor a két lány elmesélte a szomszédoknak, miféle dolgok zajlanak éjjelente a házban, mindenki csak nevetett rajtuk... egyetlen embert kivéve. A közvetlen közelükben lakó tűzoltó, aki munkájából kifolyólag gyakran járt-kelt az éjszaka közepén is, megerősítette a sétáló lámpás esetét, mondván, hogy saját szemével látta a jelenséget,de eddig nem mert említést tenni róla.Még egy teljes évig folytatódott Gizelláék üldöztetése a régi házban, akkor azonban úgy érezték, cselekedniük kell. Eladták az épületet, és egy másikba költöztek, ahol végre nyugalmat találtak. Nem úgy a gyanútlan vevők,akik boldogan vették birtokukba a kísértetházat...

Ők ugyanis hamarosan rádöbbentek, hogy valami nagyon nincs rendjén új otthonukban. Beköltözésük után többször is meglátogatták Gizelláékat, és nagyon nehezményezték,hogy senki sem figyelmeztette őket, miféle gonosz erők garázdálkodnak a házban. Elmesélték, hogy éjszakánként képtelenek lehunyni a szemüket, akkora zajt csap a kísértet. A konyhából csúfondáros vihorászás hallatszik,és majd megőrülnek az állandó csörömpöléstől és kopácsolástól. De a padláson is járkál valaki, tisztán lehet hallani a lábdobogást.Az új lakókat annyira megviselték az események, hogy csupán egy évig laktak a házban, majd eladták az épületet egy szolnoki ismerős családnak. Bár előre figyelmeztették a vevőket, hogy kísértet van a házban, őket nem lehetett egykönnyen megijeszteni.

Már a kezdet kezdetén elhatározták, hogy lesz ami lesz, kiűzik a szellemet, és mivel a velük együtt lakó nagymama öccse történetesen jezsuita szerzetes volt, őt hívták segítségül.A férfi el is jött, és megtartotta az épület történetében immár a második ördögűzést. Befejezésül fogta a Bibliát, kinyitotta egy meghatározott oldalon, és a konyhaasztalra helyezte. Ezután betámasztotta a konyhaajtót egy seprűvel,s mint aki jól végezte dolgát, távozott. Biztosra vette,hogy ügyködése sikerrel járt, mint ahogy a család is remélte,hogy a haszontalan kísértet hanyatt-homlok elmenekült...

Másnap reggel első útjuk a konyhába vezetett. Már az ajtó előtt rá kellett döbbenniük, hogy a kísérlet mégsem sikerült olyan jól, mint várták. A söprű ugyanis ott hevert a küszöbön, darabokra törve... Amikor aztán összeszedték minden bátorságukat és beléptek, az elébük táruló látvány még jobban meglepte őket. A kinyitott Biblián egy emberi (?) jobb kéz lenyomata díszelgett, és pontosan 13 lapot égetett keresztül...

Egy évvel később ők is megsokallták az éjszakai csinnadrattát.Lebontották az épületet, hogy a helyére újat építsenek.Az új házat aztán eladták, és a fővárosba költöztek.Gizella semmit sem tud az új házról, de azóta csend van a környéken.Érdemes még felidézni a régi épület történetét. A ház valamikor egy 1848-as huszártiszt tulajdona volt. Gizella annak idején nagyanyjától hallotta, hogy amikor a huszár meghalt, testét kőkoporsóba tették, és a helyi temetőben helyezték örök nyugalomra. Csaknem száz évvel később azonban, amikor a temetőt már csak legelőként használták,az állatok kikaparták a koporsót. Ezért kísértett tehát a néhai huszártiszt egykori lakhelyén...

Természetesnek tűnik, hogy ha valamit nem értünk, megpróbálunk többé-kevésbé hihető magyarázatot keresni.Az is igaz azonban, hogy világszerte elterjedt az a hit, miszerint a megbolygatott sírok tulajdonosai bosszút állnak,vagy nyugalmat nem találva kísértenek a környéken.A történetben azonban leginkább az a meglepő, hogy,amint Gizella írja: „...amikor eladtuk a házat, egy időre megszabadultunk ugyan a kényelmetlen éjjeli vendégtől,de évek múlva a különös jelenségek új otthonunkban is megismétlődtek, csak más formában...”.

Izgalmas lenne tudni, mi következett ezután, de Gizella hirtelen elköltözése meggátolt minket abban, hogy erre fényt derítsünk.Ha új otthonukban is történtek hasonló jelenségek, joggal feltételezhető, hogy kopogó szellemről van szó, ám megfejthetetlen,hogy a huszártiszt házában miért folytatódtak elköltözésük után is a kísérteties események. Ha pedig nem egy személyhez kötődtek a jelenségek, akkor mi a magyarázat?

Ki kísértett az ominózus épületben, és ki üldözi talán még ma is Gizellát?Mindez éppoly érthetetlen, mint Gizella hirtelen eltűnése.

/forrás:Találkozott már kísértetekkel?/

10 jel, hogy kísértet járta házban élsz

Honnan tudjuk biztosra, hogy kísértet jár a házunkban? Ez a legfontosabb kérdéskör, melyet végig kell járnunk annak érdekében, hogy sikeresen beazonosíthassuk a jelenséget, és még véletlenül se keverjük össze más, hétköznapi dolgokkal.

10: Különös szagok/illatok

Az egyik szellemjáráskor legszembetűnőbb jelenség az orrunkhoz kapcsolódik. Paranormális aktivitáskor ugyanis előfordul, hogy olyan szagokat, illatokat érzünk, melyeknek valójában – normális körülmények között – nem lenne szabad ott lenniük, nem lenne szabad éreznünk. Gondoljunk csak arra, mikor a Summerwind-kúrián érezték a lőpor szagot, vagy mikor a Zaragoza-poltergeist esetében bizonyos időközönként orrfacsaró bűz árasztotta el a helyiséget. érdekes, hogy ezek az illatok, szagok ahogy megjelentek, úgy el is illannak egyik pillanatról a másikra. Általában ezek közvetlenül a szellemhez kapcsolhatóak, minden entitás az őrá – vagy életének egyes momentumaira, halálának körülményeire – leginkább jellemző szagokat árasztja. Ezeknek az illatoknak általában soha nem találjuk meg a forrását, bárhogyan is keressük.

9: Különös álmok

Önmagában a különös álmok, és a rémálmok még nem adnak okot arra, hogy azt feltételezzük, szellemek lakják házunkat, de ha túl gyakran fordulnak elő, és nagyon bizarrak, akkor számításba vehetjük lehetősségként. Egyes kutatások szerint ugyanis szellemek gyakran használják fel álmainkat arra, hogy kommunikáljanak velünk, illetve elmeséljék, mi történt velük, hogy haltak meg, miért ragadtak itt, vagy mit keresnek a házunkban. Az ilyen álmokban különös alakok, emberek, helyek jeleneleg meg, melyeken sohasem jártunk – még álmainkban sem azelőtt – és rendszerint van valóságalapjuk, azaz ha alaposan utána nézünk a ház múltjának, találunk valamit, ami az álmainkhoz köthető.

8: Úgy érzed, figyelnek!

Az egyik legborzasztóbb érzés, amitől minden embernek feláll a hátán a szőr. Egyesek erre érzékenyebbek, mint az átlag, míg mások nem rendelkeznek ilyen kifejlett érzékekkel, de általánosságban elmondható, hogy mindenki részese volt már legalább egyszer életében valami hasonlóban. Nem összetévesztendő a paranoiával. Egyes emberek állandóan azt érzik, hogy valaki figyeli őket, ilyen esetben nem tudhatjuk biztosan, nem-e betegségük játszik velük. Máskülönben ez önmagában nem elegendő jel ahhoz, hogy kijelentsük: szellemek járnak a házunkban. Egyes állatokról az a hír járja – kutya, macska – hogy képesek látni a láthatatlant, vagyis érzékelik (és talán látják is) a szellemeket. Intő jel lehet, ha a háziállat meredten bámul egy pontot a szobában, esetleg meg is ugatja. Ha bármily módon azt éreznénk, hogy nem vagyunk egyedül a helyiségben, ne essünk pánikba. próbáljuk megfigyelni környezetünket, nem-e veszünk észre más paranormális jelenséget is ezzel egy időben, hiszen a paranormális aktivitás általában ugyanazon időben elég sokrétű lehet.

7: Megváltozik a levegő

Szintén nem minden embernél, de egyes érzékenyebb személyeknél előfordul, hogy sokkal nehezebben veszik a levegőt a kísértet jelenlétekor, mint egyébként. A levegő jelleme, és hőmérséklete is gyakran változik paranormális aktivitáskor. Gyakran számolnak be egyesek arról, hogy hirtelen lehűlt körülöttük a levegő, vagy elkezdtek fázni. Valakinél nehézlégzés lépett föl, míg másoknál az is előfordult, hogy olyannyira lehűlt körülöttük a hőmérséklet, hogy látták a saját leheletüket.

6: Különös zajok

Ha szokatlan zajokat hallunk a házban, nem kell mindjárt a szívünkhöz kapnunk. Nem kizárt, hogy a forrástalannak hitt zaj forrását némi keresés után megtaláljuk, így mielőtt azonnal szellemet kiáltanánk, nem árt alaposan megvizsgálni a ház minden zegét-zugát. Ez azért is fontos, mert a paranormális aktivitások többségében nem is maga a szellem adja ki magából a zajokat, hanem az entitás csak okozza azokat, a ház különféle bútorainak, tárgyainak tologatásával, kopogtatásával. Azt sem szabad elfelejteni, hogy nem minden szellemi lény kelt az emberi fül számára hallható zajokat. Ott vannak a hírhedt EVP hangjelenségek, melyeket olyan házakban vettek fel, ahol semmiféle más hangokat nem hallattak magukról a szellemek, más jellegű jelek utaltak rá, hogy ott vannak. Feljegyzések szerint léteznek kifejezetten hangos szellemek is, melyek objektumok dobálásával, tologatásával hallatnak magukról. Ezek a kísértetek rendszerint sokkal agresszívabbak is társaiknál.

5: Hirtelen hőmérsékletzuhanás

Bár részben hozzátartozik a levegő változásához, külön érdemes megemlíteni, hogy majd minden szellemi jelenés kapcsán arról számoltak be a szemtanúk, hogy a levegő hirtelen lehűlt. Bizonyos esetekben olyan mértékben, hogy az emberek látták saját leheletüket. A kísértet abszorbálja az energiát, így következik be a lehűlés, legalábbis a legújabb – már amennyire komolyan vehető – kutatások ezt mutatják. Ha a házon keresztülsétálva egy ilyen hideg pontba (cold spot) botlunk, akkor elgondolkodhatunk, hogy vajon van-e valaki még rajtunk kívül a helyiségben.

4: Mozgó tárgyak

Nem minden entitásra jellemző az egyik legijesztőbb jelzési forma, amikor tárgyakat mozgatnak, látszólag minden ok nélkül. A tudomány és a szellemvadászok a mai napig nem adtak magyarázatot ezek céljára – talán jelezni akarnak valamit, talán kedvtelés nekik – mindenesetre a nagyobb volumenű aktivitásoknál mindig megfigyelhetőek a levegőbe emelkedő objektumok, a hirtelen több métert is arrébb mozduló bútorok, és szerszámok. Néhány esetben olyan dolgokat tüntetnek el, melyekről biztosan tudtuk korábban, hogy hová tettük. Ennek célja minden bizonnyal a jelzés. jelzik, hogy itt vannak, velünk vannak. Ha ilyen jelenségben van részünk, szintén fontos, hogy megőrizzük hidegvérünket. A bútormozgató szellemek között sok a rosszindulatú, ún. ártó szándékú entitás, ezért ha a házunkban már az objektumok is mozognak, ne érezzük magunkat teljes biztonságban, érdemes szakembert hívnunk.

3: Megérintve lenni

Ha már így jelez nekünk egy entitás a saját házunkban, komoly gondban vagyunk azon kívül, hogy teleszartuk a gatyánkat, ugyanis a szellem aktív jelzést produkál. Ezt a fogalmat főként a szellemekkel foglalkozó szakemberek használják arra az esetre, amikor valaki tényleges ún. kontaktusba kerül egy túlvilági lénnyel. Önmagában még ez sem jelentheti azt, hogy egész biztosan megérintett minket a halál, hisz ne feledjük, legtöbbünk gyakran átél olyat, mintha valaki megérintené: álmában. Szintén ilyen az az érzés, mikor álmunkban zuhanunk. Teljesen valósnak éljük meg, holott nem történik meg. Ez a bágyadt, épp álomból visszatérő, vagy álomba készülő agy bizarr játéka, viszont ha napközben történik velünk hasonló, és teljesen tudatunknál vagyunk, sokkal ijesztőbben hat. Az érintések – valódi szellemi érintések – hátrahagyott jelekkel is járnak, rendszerint az érintés helyén a bőr elsötétül napokkal később, vagy különféle sebek, karcolások jelennek meg a helyén, esetleg test szerte. Fontos, hogy ne essünk pánikba ha megérintenek minket, hanem azonnal kutassunk további jelek után, amik arra utalhatnak, hogy jelen van velünk még valaki, vagy valami.

2: Hirtelen hangulatváltás

Nagyon gyakran megfigyelhető a hirtelen hangulatváltozás a kísértet lakta házban lakó embereknél. Ez szintén olyan sarkalatos pont, mely önmagában nem jelzés értékű, sőt, mellékhatásként is felfoghatjuk. Puszta jelenléte tehát semmit nem jelent, ellenben ha a többi tényező jelen van, azok elméletileg kiprodukálhatják ezeket a tüneteket. Vagyis azt, hogy a lénnyel hosszasan együttlakó személyek kezdenek kifordulni magukból, hol indokolatlanul jókedvűek, hol pedig dühösek vagy depressziósak. Ne feledjük, egy ilyen jelenséget mindenki másképpen él meg. Akkor érdemes jobban elgondolkodnunk a dolgokon, ha valaki rá abszolút nem jellemző dolgokat kezd csinálni vagy produkálni. Mikor valaki abnormálisan kezd viselkedni, szóba jöhet a megszállottság gyanúja. Az agresszívabb entitásoknál előfordul, hogy a gyengébb idegzetű embereket megszállják, mondhatni irányításuk alá vonják. Ha valakinél ilyet észlelünk a családtagok között, akkor azonnal szeparáljuk el, vagy pedig ha lehetőség van rá, költöztessük ki a házból. Minél tovább marad, annál ön, és közveszélyesebbé válik.

1: Tényleges jelenés

Ez az a jel, ami egyértelműsíti, hogy szellem járja a házunkat. (direct contact) Egy felmérés szerint az emberek legalább 50%-a szeretne az élete során szellemet látni, ha lehetősége lenne rá, azonban arról nem szólnak a statisztikák, hányan csinálnák össze magukat egy ilyen találkozás során. Fontos azonban kizárni, hogy nem-e álltunk valamiféle szer (drog, vagy alkohol) hatása alatt a „látomás” idején, illetve nem-e voltunk túlzottan kimerültek. Ezen tényezők ugyanis elméletileg előidézhetnek olyan tüneteket, mint a hallucináció (még túlzott fáradtság esetén is), vagy látomások. Ha amit látunk tényleg valós, akkor általában az entitásnak csak egy részletét látjuk, rendszerint nem valós testben. Sokkal inkább valami átlátszó, fehéres masszaként szokták leírni a túlvilági vendégeket, de bizonyos esetekben úgy írták le őket, mintha abban a stádiumban kerültek volna elő, ahogyan meghaltak.

Ha a fent leírt jelek halmozottan fennállnak, akkor tehát megalapozottnak tűnhet az a gyanú, hogy a házunkban valamiféle paranormális aktivitás folyik.

/legendavadasz.blog.hu/

Egy kísértet tombolt a ház konyhájában?

A vér is meghűlt bennünk amikor megnéztük ezt a youtube-on fellelhető videót. A konyhában valami elkezd rendezkedni, kerestük a szemünkkel a madzagokat, amivel a tárgyakat rángathatnák, de nem találtunk olyat.

 

/pecsistop.hu/

Kísértet jelent meg a kórházban?

A youtube-on fedeztünk fel egy különös videót, a kórházi ágy mellett nem a nővérke jelenik meg a beteg mellett, hanem egy szellemalak.

/pecsistop.hu/

Kísértetet videóztak, amint zongorázik?

Alábbi videó készítője állítása szerint egy kísértetet vett fel, amint az felnyitja a zongorát, majd le is üt rajta néhány hangot.

A videó készítője által adott leírás szerint azért állított fel egy, a zongorájára néző kamerát, mert többször megszólalt úgy a hangszer, hogy nem volt senki a szobában.


A képsoron látni lehet, amint a zongora felnyílik, majd kétszer meg is szólal úgy, hogy senki nem tűnik fel a képen. A készítő állítása szerint egy kísértet a ludas, de a videó egyik kommentelője szerint csak ügyes trükkről van szó.

/pecsistop.hu/