.

Feedek
Megosztás
HTML

Az ufók már a spájzban vannak

“A Földön élnek földönkívüliek, legalább ketten az amerikai kormánynak dolgoznak. Az emberiségnek joga van tudni a létezésükről és a már kialakult együttműködésről. A Földet egy titkos társaság vezeti, amelynek tagjai a Külkapcsolatok Tanácsa, a Bilderberg-csoport és a Háromoldalú Bizottság, a Nemzetközi Bankkartell, az Olajkartell, a különböző hírszerző szervezetek tagjai és a katonai junta választott tagjai, ők titokban akarják tartani ezeket az információkat az emberiség előtt.”

/Paul Hellyer egykori kanadai védelmi miniszter/

A fenti idézet kapcsán pontokba szedném a véleményem, az egyre jobban burjánzó UFO jelenségről. Írásom szempontjából bármilyen furcsán is hangozzék, de teljesen mindegy az ufók léte vagy nemléte (egyébként miért ne lehetnének). Arra kérném azokat, akik tovább szándékoznak olvasni, hogy először is próbáljanak megszabadulni mindennemű elfogultságtól ebben az ügyben. Bármit írok ne higgyék nekem el, csak gondolkozzanak el két alapvető kérdésen:

1. Mitől válik egy eget rengető hazugság hitelessé, széles tömegek számára elfogadott ténnyé?

2. Qui prodest, qui bono? – magyarul kinek használ, kinek jó ez, ami a világunkban történik?"

1. Válasz az első kérdésre

Ahhoz hogy valami igazságként, evidenciaként jelenjen meg a köztudatban, ma már az sem szükséges, hogy igazságtartalommal rendelkezzen. Elégséges mindehhez, ha egy állítást, egy tézist, egy nézőpontot kellő hangsúllyal ismételgetünk valakinek. A tömegmédia kiváló, mesteri precizitással felhasznált pszichológiai fegyver, melynek segítségével evidenciaként jeleníthetőek meg és programozhatóak az emberi tudatba hazugságok és ami ennél is rosszabb féligazságok.

A féligazságok a leghatékonyabban ható mérgek, mivel tartalmaznak igazságmorzsákat, melyeket miközben jóízűen fogyaszt a gyanútlan ember, nem veszi észre, hogy ezzel együtt a hazugságot is benyelte.

Ez a legősibb manipulációs technikák része, és hatékonysága felülmúlja a teljes mértékű hazugságokat, mert így sokkal kisebb a lebukás esélye.

Az emberiség jó része manapság a legkézenfekvőbb evidenciaként kezeli az ufók létezését. Nem az a lényeg, hogy vannak-e vagy sem, hanem próbáljuk észrevenni, hogy mire használják fel ezt a témát. Óriási mennyiségű “bizonyíték” hemzseg az interneten írások, képek, videók, személyes élménybeszámolók, kontaktok információnak a formájában. Ezek leellenőrzése természetesen lehetetlen. A manipulációs szándék szempontjából nézve pontosan ez a kívánatos, ugyanis így lehet lebegtetni egy témát. Az emberi elme ugyanis úgy van megalkotva, hogy mindaz, amit valóságnak akar képzelni, azt előbb utóbb valóságnak fogja látni, de ez fordítva is igaz, ha valami nem fér bele a világképébe, akkor azt egyszerűen figyelmen kívül hagyja, és akkor sem veszi észre, ha az a valóság kézzelfoghatóan ott áll előtte.

Ha tehát olyan információval találkozik, mely hitelessége számára ellenőrizhetetlen, akkor a világnézetének megfelelő fiókba teszi azt be, és a hit, vagy a tagadás címkéjét akasztja az illető információcsomagra. A leellenőrizhetetlen információ ott marad az elme egy félreeső fiókjában, és ha újabb és újabb hasonló információk kerülnek melléje, akkor egy idő múlva ha mindezt nem tudatosítja az illető, világnézetének, hitének megfelelő igazságként fogja kezelni az általa soha le nem ellenőrzött információkat. A hit így válik lassan evidenciává. A rossz hírem viszont az, hogy evidenciaként kezelni olyan információcsomagokat, melyek megtapasztalás hiányában nem válhatnak konkrét tudássá bennünk, végzetes kiszolgáltatottságot jelent.

Minden manipulátor jól tudja, hogy a megelőlegezett bizalom, más néven hit minden társadalom alapvető eszköze az információ áramoltatásához. Létünk függhet és függ adott helyzetben, hogy a másoktól ellenőrizetlenül kapott információk, melyeket képtelenek vagyunk ellenőrizni, valóságosak-e vagy sem. Az emberi társadalom működése a kezdetektől fogva egy ősi, megelőlegezett bizalmi körre épült fel. “Aki nem hiszi, járjon utána”. Ez a mondás két dologra hívja fel a figyelmet: az információáramlás alapja a hit, az információ ellenőrzése sok esetben nem következik be, ellenben evidencia szintjére emelkedik. A másik vetület viszont kritikai: ha nem elégít ki a hit – már pedig miért kellene kielégítsen – akkor járj magad utána, hogy leellenőrizd hiteles-e? Ez az a pont, ahol a legtöbben elvérzünk.

**

A világban található információk 99.99%-át melyeket evidenciaként kezelünk valójában SOHA nem ellenőriztük le. A megelőlegezett bizalom, a hit által kerülnek belénk beültetésre. Hányan jártunk a világűrben, hogy megbizonyosodjunk róla, a Föld kerek, de ennél egyszerűbb módon hányan utaztuk körbe? Elhisszük amit képeken láttunk, amit tanítottak nekünk, amit tekintélyes tudósok, szakemberek kijelentenek, és amit ebből kifolyólag mindenki evidenciaként kezel. Félreértés ne essék, nem a Föld kerekségét akarom megkérdőjelezni, csak egy nagyon fontos jelenségre igyekszem felhívni a figyelmet. Az információ tekintélyen keresztüli elfogadására, melyet téves módon tudáskén raktározunk el. A tudás csakis az egyéni megélésből és megtapasztalásból születhet.

Itt jöhet akkor egy fontos és jogos kérdés: hát akkor most már semmibe sem hihetünk? Akkor most paranoiásan féljünk attól, ki akar megvezetni bennünket és ki nem? Hogyan tudhatjuk meg akkor bizonyossággal bármiről, hogy az igaz-e vagy sem?

“Ki jó úton jár, kétkedik, mérlegel, meggyőződik. Nem hiszi, ez így van maradandón, az úgy van kétségbevonhatatlanul, mert mondták, rótták, kötötték érte az ebet, vagy mert írva vagyon” tartja a táltos hagyomány. Ez az, ami a mai világban miközben agyoninformálnak minket feledésbe megy. De idézhetném a jézusi mondást, mely minden igazságkereső fáklyája lehetne: “Keressétek az igazságot és az igazság szabaddá tesz benneteket!”

Egyik kijelentésben sem szerepel a hidd el, fogadd el, ne járj utána, ne tegyél erőfeszítéseket az igazság megismerése érdekében. Pontosan ez a lényeg. Ameddig az igazságot tátott szájjal várjuk, ameddig úgy gondoljuk, hogy az igazságot bárki megadhatja nekünk, addig kiszolgáltatottak leszünk. Jó, jó – mondhatjuk akkor – de konkrétan a fenti esetre alkalmazva mindezt, hogyan járhatunk magunk utána annak, ami ellenőrizhetetlen? Mi alapján dönthetem akkor el ezután, hogy bárki valóságtartalmú információt közöl-e velem vagy sem?

Vegyük sorra. Az igazságnak van egy csodálatos tulajdonsága. EGYSZERŰ. Minél bonyolultabb egy magyarázat, minél ködösebb, homályosabb és főleg minél inkább a hitünkre van építve, annál inkább vegyük a fáradságot, és jóindulatúan KÉTELKEDJÜNK benne. Idézek: “A Földön élnek földönkívüliek, legalább ketten az amerikai kormánynak dolgoznak.” Miért kellene ezt a kijelentést elfogadjam, elhiggyem? Miért ne – hallom a választ, hiszen magas rangú kormányhivatalnok mondta, végre valaki, aki ki meri mondani az igazságot. Miért kellene minden politikusban gyanakodnom? Nem lehet közöttük is rendes ember, aki belelát a kártyákba, és megpróbálja kiteríteni azokat az emberiségnek? Hogy lehetek ennyire bizalmatlan, ennyire hitetlen?

Kiábrándító a válasz: mert mindez nem hit kérdése. A politikus ha hazudik, ha igazat mond egyetlen dolgot tesz, tudatosan vagy tudattalanul kimondja azt amit sugallnak neki. Így persze úgy tűnik, mintha mindez a saját gondolata lenne, de perdöntő fontosságú ügyekben semmiféle magánvéleményről szó nem lehet. A globalizált világrendben a politika a legalsó szintű fedőintézménye a valódi, rejtőzködő hatalmi elitnek. A második vonal a bankrendszer és a gazdasági rendszer, melyet a legtöbben végcélnak gondolnak. A harmadik védőfal pedig az, amit ma minden divatos összeesküvés-elméletben evidenciaként kezelnek, ezek a Külkapcsolatok Tanácsa, a Bilderberg-csoport és a Háromoldalú Bizottság, a Nemzetközi Bankkartell, az Olajkartell, Szabadkőművesség, Illuminátusok, titkos társaságok és egyéb olyan intézmények, melyek jó részének léte is igen kérdéses, nemhogy leellenőrizhetősége. A svéd csavar mindebben az, hogy ezek a szervezetek részben igenis léteznek, működésük viszont túl van dimenzionálva.

A valódi titkos társaságok ugyanis attól titkosak, hogy TE és ÉN NEM IS HALLHATNÁNK SOHA A LÉTEZÉSÜKRŐL.


Ameddig tehát az emberiség nagy része ezekkel a titkos vagy valóságosan is leellenőrizhető szervezetek állítólagos vagy valós tevékenységének a tanulmányozásával van elfoglalva, addig a valódi bábosok igen jóízűen derülnek a háttérben, és elégedetten dőlnek hátra a Föld nevű bábszínházukban, mivel az emberiség döntő többsége képtelen észrevenni, hogy a hatalom valódi szálai az ő kezükben összpontosulnak.

Összeesküvés-elmélet! – hallom a kritikusokat. Ugyan már, mi a bizonyítékom arra, hogy ez az állítás nem ugyanolyan összeesküvés elmélet, mint azon elméletek melyek sokak számára evidenciaként léteznek? Hogy bizonyíthatom be, hogy mindaz ami látszik valójában csak díszlet, semmi több egy magát elrejteni képes, VALÓS INTELLIGENCIA kezében?

Módszerem egyszerű:

A. Az igazságnak és az igaz tetteknek soha nincs sötétségre, rejtőzködésre szüksége. Az igazság képes megállni a maga egyszerűségével, és kiállni minden próbát, mivel VALÓSÁGOS. Minél ködösebb, minél elvontabb, minél inkább a hitre, a megelőlegezett bizalomra és az aköré épített mitikus, ellenőrizhetetlen mozzanatokra van valamilyen történet felépítve, annál inkább élhetünk az EGÉSZSÉGES KÉTELKEDÉS Isten által belénk ültetett logikájával, és a gyanúperrel, hogy HAZUGSÁGgal, hülyítéssel állunk szemben.

B. Ok-okozat viszony követése, és történeti perspektívába való helyezése. Magyarul semmi nem történik ok nélkül, az okok pedig mindig visszafejthetőek az okozatot megvizsgálva, és annak történeti perspektívába való helyezésével.

Ha bábszínházba megyek, és szórakozni szeretnék, akkor nyilvánvalóan a bábokra fogok figyelni, és nem az érdekel, az előadás miként jön létre. Ám ha figyelmem fókuszát kitágítom, észrevehetem, hogy a bábokon például damil szálak lógnak, és hogy a damil szálak mozognak. Ha kitartóan figyelek, összefüggéseket fedezhetek fel a damil mozgása és a bábok viselkedése között. Ha tovább viszem a logikát, akkor arra is rájöhetek, hogy a damil mozgását valami vagy valaki OKOZZA. Letagadhatom, hogy a mozgás csak akaratlan, esetleges és véletlenszerű, de akkor hogy jöhetne a bábelőadás létre? Ha pedig ezeket képes vagyok összerakni, akkor még egy ugrás, hogy feltételezzem, a damilt valakik TUDATOSAN mozgatják, vagyis jól meghatározott forgatókönyv szerint történik az előadásban minden.

Rendben. Rájöttünk arra, hogy a politika, a pénz és gazdasági rendszer, valamint a titkos és egyéb szervezetek, bizonyos közismerten dúsgazdag és hatalmas irányító családok, vérvonalak valójában egy még nagyobb előadás részei. Rájöttünk arra, hogy az igazi bábos ŐKET IS HASZNÁLJA A SZÍNDARAB HITELESSÉ TÉTELÉRE. Hogy lehet az, hogy az egész mégis hitelesnek tűnik, hogy lehet egy ekkora bábszínházat működtetni úgy, hogy a valódi bábosok ne bukjanak le?

Egyszerűen. El kell érni, hogy minden szereplő aki a dramaturgia része, a saját szerepét teljesen valóságosnak, teljesen életszerűnek és véresen komolynak képzelje el. Hogy ne megjátssza a szerepét, hanem tényleg beleélje magát, mert így lesz az emberek számára valójában HITELES, mivel nincs tudatában annak, hogy őt is csak használják, és hogy a mozgási pályája mások által lett jó előre kijelölve, amin belül persze az ő élete teljesen valóságos, mert tevékenységei valósan motiváltak SAJÁT CÉLJAI ÁLTAL. Vegyünk egy példát: ha a politikai rendszerben egy bábra van szükségem, akkor olyan embert fogok választani, aki egyrészt képtelen átlátni saját függőségét (manipulálhatóság) másrészt a színjáték számára teljesen valódi lesz. Például a hatalmi játszmáért való küzdelem, választások stb. Pozícióba kerülve, viszont csak aszerint a játékszabályok szerint fog tudni játszani, amit az őt hatalomba helyező manipulátor előre kitalált. Ez zajlik ma világszinten, a kormányok a pénzügyi-gazdasági elit akaratának kiszolgálói, a pénzügyi-gazdasági elit viszont nem a piramis csúcsa, a valódi zárókő láthatatlan, és az egy dolláros beszédesen árulkodik is erről. A titkos társaságokat, ultra gazdag családokat, vérvonalakat gondolhatnánk a hamis hierarchia csúcsán állóknak, ám az igazság az, hogy bár ők is valós szereplői ennek a bábszínháznak, de az ő kezeiken is ott feszül a valódi hatalom damilja, aminek az elrejtését ők maguk hitelesítik eljátszott szerepükkel.

**

2. Válasz a második kérdésre

Az ufókérdés nem más mint egy hatalmas globális átverés. Ez az egész bábszínház egyedül a bábosnak jó. A hatalom valódi birtokosának, illetve az emberi faj NAGY HITETŐjének. Mert hitető ez az intelligencia, mely képes elhitetni magáról, hogy hatalommal rendelkezik az emberiség felett. Ennek érdekében rendezte be több évezred gondos munkájával azt a bábszínházat, melyet emberi történelemként ismerhetünk meg. Minden nagyon valóságosnak tűnik benne, azért mert mi emberek a tudatunk fókuszával, annak teremtő erejével ezt az általa kizárólagosnak sugallt valóságot teremtjük benne folyamatosan. A valóság megteremtése pedig tömeges szinten az általa sugallt forgatókönyv szerint megy. Az emberiség elhitte, hogy mindaz ami számra nem látható, az nem is létezhet. Ezzel bezárult az anyag kizárólagosságának az illúziójába, és képtelen észrevenni azt a láthatatlan szellemi erőt, ami a mai világot mozgatni képes. Képtelen észrevenni azt, hogy valójában a NAGY HITETŐ, a bábos is pusztán csak egy szereplője a történetnek, és sikere annak köszönhető, hogy az általa sugallt illúziót mindenki hitelesnek éli meg. Az általa sugallt és az emberi tudatba beültetett hazugságok, programok és képek pedig valóssággá lesznek, a tudattalanul teremtő emberi tudatok segítségével.

**

Mi lehet a cél az ufótéma egyre agresszívabb szellőztetésével?

Egyrészt az, hogy félelmet keltsenek. A félelemben élő ember könnyen vezethető. Másrészt a probléma-reakció-megoldás jegyében ez is egy olyan probléma generálása épen, amire a megfelelő reakciót várják az emberektől, hogy aztán a hisztéria legmagasabb pontján, előállhassanak a megoldás ígéretével. Az alábbi természetesen csak FIKCIÓ, de játsszunk el a gondolatokkal. Adva van tehát a probléma: a földönkívüliektől való félelem, akik beavatkoznak életünkbe, manipulálnak minket, és már lassan – akár az oroszok a “Tizedes és a többiek” c. filmben, “az ufók már a spájzban vannak”. A cél, hogy egyre több ember kezdjen rettegni, az esetleges ufó inváziótól. Erre majd a kellő időben válaszként, megoldásként felállítható globális költségen egy “csillagháborús” világhadsereg, ultra-szuper műholdas és egyéb megfigyelő rendszerrel. Ami persze nem a nem létező földönkívüli invázió ellen fog szolgálni, hanem az ellen az emberiség ellen, aki ráadásul “önként” és dalolva fogja majd követelni kormányaitól, hogy egyesüljenek, egy nagy szövetségbe, hogy megvédhessük a Földet. Ez a terv a világkormány felállításának is a része lehet. Eddig a fikcióval.

Reálisan viszont a legrosszabb esetben – és ehhez csak józan paraszti ész kell hogy belássuk – már az is tökéletes “profit”, ha egész egyszerűen az emberek erre a szegmensre fogékony része nem a saját életével foglalkozik, hanem az eget kémleli szüntelen, miközben folyamatosan fantáziál és retteg. A média hemzseg az ufók isteni szerepét taglaló “tudományos” sorozatoktól kezdve az ufós katasztrófafilmekig, melyek nem mások mint képek, az emberi elme programozására. Aki pedig folyamatosan retteg és az elméjébe programozott rémképeket teremti tudattalanul is meg, az előbb utóbb találkozni fog azzal a valósággal, amitől rettegett. Csak azt nem fogja majd felismerni, hogy ez a valóság az ő teremtésének IS a műve. “Ne fesd az ördögöt a falra, mert megjelenik!” Ősi, egyszerű bölcsesség, ismerős ez? Természetesen nem csak a rossz földönkívüliek léteznek, hanem a “jófiúk”, akik viszont egyébre sem várnak, mintsem hogy kimentsenek minket a gonosz földönkívüliek karmai közül, és elrepíthessenek minket pompás űrjárműveikkel. Hogy hová és minek? Az lényegtelen, csak innen el.

Kérdezhetnénk, hogy mindez amit leírtam miért lenne különb, mit bármely összeesküvés-elmélet? Nem arra szolgál, hogy megint egy újabb ellenségképet teremtsen, és levegye az emberek, vagy a tudatosulók válláról az egyéni felelősséget?

Amit leírtam, az saját megtapasztalásaim és megfigyeléseim eredménye. Hitelesíteni semmi egyébbel nem tudom, és nem is szándékszom ezt. Nincs semmiféle igényem arra, hogy bárkit meggyőzzek minderről, vagy hogy kizárólagos igazságként tüntessem fel mindezt. Egyetlen céllal íródott le, hogy hátha segít a dolgok egyéni továbbgondolásában, az önálló, felelős valóságlátás formálásában, tudatosításában azoknak, akik visszaigazolásra vágynak ebben a témában. Csak azok számára lehet visszaigazolás ez – akár részben akár egészben – akik a saját útjukon eljutottak hasonló felismerésekre és következtetésekre. Mások számára mindez nem lesz több, mint egy újabb összeesküvés-elmélet.

igazsag-hazugsag

Nincs szándékomban a NAGY HITETŐre kenni saját, egyéni felelősségünket. Ő játssza a szerepét. A mi feladatunk a tudatra ébredés ebben a történetben. A tudatosodás belső igényét viszont senki nem plántálhatja belénk el. Az igazság keresésének olthatatlan vágyát és szomját ha nem próbáljuk a valótlanságok és az önámítás vizével oltani, akkor előbb-utóbb megízlelhetjük az igazság vizét. Akkor előbb utóbb megadatik nekünk is a LÁTÁS tudása, a nézés mellé. Ehhez viszont nem a hazugság kényelmes és széles autósztrádája vezet, hanem az igazság szűk, rögös, kevesek által járt ösvénye. Szakadékok, és mélységek, önmagunk árnyai, félelmei, kételyei várják azokat, akik az igazság ösvényét választják. Az Igazság Ösvénye az önismeret sűrű erdején, mély, hallgatag völgyein, meredek szurdokain és szédítő hegycsúcsain keresztül vezet, melyen csak akkor juthatunk át, ha képessé válunk meghalni azért, hogy a saját igazságunk helyébe újjászülethessen bennünk, az EGYetlen Igazság: a Szeretet.

a MÁSik TE / F.J.T."

http://blog.fazekas.info/2013/06/25/az-ufok-mar-a-spajzban-vannak/

Jay-Z, Beyonce és társaik az okkult szolgálatában

Miért foglalkozik Jay-Z, Beyonce, Rihanna és sok híres zenész annyit az Illuminatival? Miért vannak tele klipjeik, élő koncertjeik, sőt még Jay-Z ruhakollekciója is Illuminati szimbólumokkal? Vajon véletlen, hogy kezükkel rendszeresen Hórusz mindent látó szemének szimbólumát vagy éppen a Fenevad Bélyegét mutatják a nézőknek? Még ha elszigetelt esetekről lenne szó, esetleg a véletlen számlájára írhatnánk viselkedésüket vagy tekinthetnénk figyelemfelkeltő fogásnak.


A szomorú igazság azonban az, hogy ezek az okkult szimbólumok semmiképpen sem kerülhetnek be klipjeikbe és élő előadásaikba véletlenül. Egy konkrét céllal történik mindez. Jay-Z, Beyonce és híres zenésztársaik megpróbálnak minél több fiatalt az okkult felé csábítani, az Új Világrendet pedig egy menő elképzelésként bemutatni. Amikor a fiatalok, a számukra példaképnek számító zenészeket utánozva ugyanezeket a kézjeleket mutogatják, sokszor nincsenek tudatában annak, hogy mit is tesznek, vagy, hogy ezek a szimbólumok pontosan mit takarnak. Lassan, észrevétlenül azonban elfogadtatják velük a szimbólumok és kézjelek mögött rejlő hitrendszert és értékrendet.

Aki tudja, hogy mire figyeljen, szinte mindenhol láthatja felbukkanni ezeket a jeleket és szimbólumokat Jay-Z és Beyonce körül. Az itt látható képen például Jay-Z a híres Aleister Crowley-tól származó „Tégy amit akarsz!” mottót hirdető pulóvert visel.

A „Run to Town” videó forgatásáról készült werkfilmben is egy ugyanilyen feliratú pulóver van rajta.

Ennek nagyon mély gyökerei vannak az okkultban, mondja Horovitz. “Tégy amit akarsz, ennyi a Törvény” – így szól a teljes idézet. Ez volt a híres brit okkultista Aleister Crowley legismertebb mondása. Amikor Jay-Z ezeket a szavakat viseli ruháján, az nem véletlen egybeesés, hanem pontosan erre az idézetre utal.

Jay-Z Rocawear ruhamárkájához is gyakran használ szabadkőműves jelképeket: a pentagrammot, az obeliszket, piramisokat és a mindent látó szemet. (forrás)

A napokban több médium is írt Jay-Z okkult kötődéseiről, például a luciferiánus Ordo Templi Orientishez, amit maga Crowley alapított:

A rapper Jay-Z-t, Beyoncé férjét is ehhez a valláshoz kötik, mert gyakran idéz tőlük, vagy használja Crowley jelképeit például a ruhamárkájához.

Függetlenül attól, hogy éppen egy Crowley idézetet hirdető pulóvert visel, vagy Rihannát kéri fel, hogy a magasba tartson egy lángoló fáklyát (ami szintén az Illuminatira, a „fényhozó” Luciferről elnevezett titkos társaságra utal), a tény, hogy megszámlálhatatlan alkalommal reklámozza a szektát.

Rocawear ruhamárkája is hemzseg az OTO jelképektől, mint amilyen a mindent látó szem egy háromszög közepén, ami az egyiptomi Hórusz szeme, de gyakran felbukkan a Baphomet, a nyugati okkultizmus egyik bálványa is.

Úgy tűnik Jay-Z kedvence a mindent látó szem lehet, mert Beyonce-val egyetemben folyton ezt a szimbólumot felmutatva láthatók. Még Jay-Z válogatás albumának borítóján is ez látható.

Természetesen Jay-Z és Beyonce messze nincsenek egyedül. A hírességek nagy előszeretettel vallják magukénak az Illuminati és az Új Világrend eszméit. Ezáltal közvetítik nagyon is egyértelmű üzenetüket a felnövő generációnak: „Ez egy menő dolog. Látod, mindenki, aki számít benne van.”

„Nos, én Aleister Crowley csodálója vagyok; azt hiszem, sok mindent tovább viszek abból, amit ő 100 évvel ezelőtt elkezdett.  Úgy gondolom, a 60-as évek az ő munkájának eredménye is. Tudják, Crowley az önfelfedezés tanát vallotta, mottója pedig a „Tégy, amit akarsz, ennyi a törvény” volt. Ez egy igen erőteljes kijelentés. Sajnálom, hogy nem lehet jelen, hogy láthassa a dicsőséget, amit ő indított el.”

Érdemes megnézni, hogy hány híresség (nemcsak a zene világából) tagja például a Külkapcsolatok Tanácsának.

Például: George Clooney, Angelina Jolie, Oprah Winfrey, Michael Douglas, Jimmy Iovine, Rick Warren, Michael Bloomberg, Richard Branson, Katie Couric, Brian Williams, Fareed Zakaria, Erin Burnett, Rupert Murdoch, Les Moonves, Paul Krugman, Joe Biden, John Kerry, Newt Gingrich, John McCain, Dick Cheney, Bill Clinton, Hillary Clinton

Érdekes módon a Republikánus és Demokrata pártok képviselői egyedül ebben a dologban képesek egyetérteni. Mindannyiuk szerint helyes lépés csatlakozni a Külkapcsolatok Tanácsához. A média lázasan próbálja elhitetni a választókkal, hogy a két nagy párt egymás főellenségei, pedig a valóságban ugyanannak a megbízónak dolgoznak.

Az Illuminati a Szabadkőművesség új keletű népszerűségével is ismertebbé vált. A Los Angeles Times szerint a Szabadkőművesek igazi fellendülést tapasztalnak mostanában az újonnan belépők számát illetően:

Ennek az a legfőbb oka, hogy a Szabadkőművesek, akik számára a tagok toborzása tilos, komoly lelkesedéssel fordultak az Internethez a tömegek kíváncsiságának felkeltése érdekében. A Szabadkőművesek ma egy férfikör, amolyan tanult embereknek szervezett jótékonysági egylet látszatát keltik a legtöbb emberben.

„Rekord számú új tagunk volt az elmúlt években,” mondja Allan Casalou, a Kaliforniai Páholy főtitkára. „2000 új tagunk van, ami a legnagyobb mértékű létszámnövekedés 1998 óta és a hetedik év, hogy a tagság folyamatosan növekedett.”

Eközben az Illuminati által főellenségének tekintett keresztényeket minden erejükkel megpróbálják rossz fényben feltüntetni.

Fox News például arról adott hírt, hogy az amerikai hadsereg blokkolta a Southern Baptist Convention (a legnagyobb protestáns gyülekezet az Egyesült Államokban) weboldalát, a szerintük gyűlöletkeltő tartalmak miatt:

Az amerikai hadsereg egyes bázisain blokkolta a hozzáférést a Southern Baptist Convention weboldalához, annak „ellenséges tartalmai” miatt. Az intézkedést néhány héttel az „Evangéliumi keresztények és Római Katolikusok, mint a vallási szélsőség példái” eligazítás után hozták.

A déli baptista gyülekezet káplánjai jelentették, hogy az SBC.net weboldal nem elérhető a katonai létesítményekből az Egyesült Államok területén. A légierő egyik tisztje a Fox News-nak nyilatkozva elmondta, hogy miután megpróbálta megnyitni az oldalt, egy üzenetet kapott, hogy az internetes tevékenységét naplózzák és megfigyelik, amiért megpróbálta elérni a kérdéses oldalt.

A nagy felháborodásnak köszönhetően az oldal blokkolását azóta megszüntették, de az eset jó példa arra, hogyan próbálja a hatalom az ellenség szerepét rányomni a keresztényekre. Érdekes módon ugyanezt tette minden diktatúra a történelem során. A keresztény hit lerombolását mindig az egyik legfontosabb feladatuknak tekintették.

Boldur von Schirach, a Hitler Jugend vezetője a következőket mondta például:

„A kereszténység elpusztítása a Nemzeti Szocialista Mozgalom egyik kifejezett célja volt.”

Sajnos azonban ahelyett, hogy tanulnánk a történelemből, megismételjük a múlt hibáit.

Felismerve a zenének a mai fiatalokra kifejtett hatását, az elit a végletekig kihasználja a zeneipart, hogy a fiatalokat az okkult felé terelje.

 

Forrás: The American Dream és Idők Jelei

Az űrből támadtak volna a nácik

A Life magazin 1945-ben az amerikai hadsereg műszaki szakértőinek kutatására hivatkozva arról írt, hogy a náci tudósok egy olyan szerkezetet akartak építeni, amelynek segítségével az űrből lehetett volna ellenséges városokat elpusztítani a Nap energiáit felhasználva.

The mile wide mirror would be able to focus the power of the sun onto a target on Earth

Life szerint egy gigantikus méretű tükröt akartak a náci Németország tudósai kiküldeni az űrbe, amely a Nap sugarait befogva a Föld bizonyos pontjának felszínét pillanatok alatt felperzselhette volna. A németek azt remélték, hogy a szerkezet révén felgyújthatják az ellenséges városokat, s akár az óceánok egy részét is felforralhatták volna, ha az éppen érdekükben áll.

A nem mindennapi ötlet eredetileg Hermann Oberth német rakétatudóstól származik, aki 1923-ban hozakodott elő merész tervével, s még egy 1957-ben készült interjúban is meg volt győződve arról, hogy az űrtükörről szóló ábrándos elképzelése egyszer valósággá válik.

Life magazin csak találgatni tudott a náci fegyver megépítését illetően. A neves amerikai lap szerkesztői egy közel egy mérföld (körülbelül 1,6 kilométer) átmérőjű enyhén homorú lemezt képzeltek el, amely egy műholdhoz hasonlóan geostacionárius (Föld körüli) pályán keringett volna. A nácik tervei azonban jóval merészebbek voltak: ők egy 8200 kilométer széles tükröt álmodtak meg.

The giant mirror would be assembled in space, and also contain a manned space station

Life egy űrállomást vizionált (1945-ben járunk!), ahol több, kilenc méter széles nyílás biztosította volna a rakéták kilövését, hidroponikus (talaj nélküli) kertek szolgáltatták volna az oxigént, s napelemekkel állították volna elő az állomáshoz szükséges energiát. A magazin dolgozói arról is részletesen beszámoltak, hogy milyen szöget kell beállítani a tükörnél, hogy az ott élők ne égjenek szénné.

Oberth azonban szerkezetét nem tervezte emberi életre alkalmasnak. A német álmodozó szerint akár 10-15 évig is elhúzódhat egy űrtükör építése, ami akkori áron akár hárommilliárd dolláros költséggel is járhatott volna, számolt be az io9 amerikai blog. Azt később a tudós elismerte, hogy találmánya valószínűleg nem lenne elég egy csatahajó vagy egy pontos célpont megsemmisítéséhez, ám az ellenség demoralizálásához igen.

/Múlt-kor/

Lemondott az utolsó előtti pápa?

Derült égből villámcsapás... senki sem számított arra, hogy XVI. Benedek pápa  bejelenti, hogy február 28-án lemond a pápai trónról. A Szentatya rendkívül idősen, 78 évesen vált pápává még 2005-ben, így élemedett kora és ezzel együtt megromló egészsége miatt hagyja ott Szent Péter trónját.


Benedek pápánk nagyon komoly kihívással nézett szembe uralkodása elején. Boldog II. János Pál pápa világszerte megnyerte hívők és nem hívők rokonszenvét, kitűnő életszentségben és szeretetben élte életét, kitűnően vezette az Egyházat és szolgálta az Urat. Életének számos megdöbbentő és példamutató momentuma között is kiemelkedett, mikor merénylőjét (aki majdnem kioltotta életét, mikor többször rálőtt s el is találta) meglátogatta a börtönben. 2000-ben amnesztiát kért a férfinak, aki a pápai látogatás hatására katolikus hitre tért.

A média széles körében támadták az új pápát, akinek ráadásul rendkívül nehéz politikai viszonyok között kellett kormányoznia. A gyermekmolesztálási ügyek kezelése első feladatai között volt: azt mondta, hogy az Egyház tévedett, mikor azt gondolta, az ilyen ügyekben kizárólag a megbocsátás útján járhat, mert szeretetből büntetni is lehet. Mindent megtett az efféle ügyek tisztázása és az igazság kiderítése, ezzel együtt a klérus megtisztítása érdekében. Végre olyan változás indult be, amelyet az egyházon belül is sokan sürgettek.

Új szemléletű pápát vártak sokan Benedekben, mert korábban maga is bírálta a papi cölibátus egyházfegyelmi szabályát. De pápaként a tradíciók és az egyházi bölcsesség egyaránt jellemző volt a Szentlélek kegyelméből uralkodó egyházfőre. Nem osztotta meg a katolikusokat, de szorosabbá fűzte a közöttünk lévő köteléket. Nyitott a fiatalság és az internet világa felé, ami korábbi hiánya szintén nagy elmaradása volt egyházunknak.

Az idős pápa most úgy érzi, nem tudná megfelelő színvonalon ellátni fontos feladatát, s ezért új pápát kell választani. A konklávét márciusra hívták össze. A pápaválasztó bíborosok (köztük a közepes szinten esélyesnek tartott prímásunk, dr. Erdő Péter atya) tehát hamarosan új egyházfőt választanak. Szomorúan hallottam a hírt, de tisztelem a pápai döntést.

Korábban csak egyszer volt rá reális lehetőség, hogy magyar pápa vezesse a katolikusokat. Az 1500-as évek elején Bakócz Tamás dominikánus bíboros, esztergomi érsek, konstantinápolyi pátriárka jutott közel a trónhoz.

Szót kell ejtenünk egy próféciáról, mely hátborzongató időket jósol. Szent Malakiás 111+1 pápáról írt listát, s jóslata meglehetősen pontosnak bizonyult. Nem neveket írt, hanem szimbólumokat és jellemzőket, melyek azonban föllelhetők a pápaság történetében. A lista 450 éve került nyilvánosságra, azóta minden pápára ráillett a jóslat. A csupán 33 napig uralkodó I. János Pált félholdról nevezi el (a nagyon rövid ideig pápáskodó reform szemléletű pápa épp félholdkor ült trónjára), az utána következő II. János Pált a nap vajúdásából (napfogyatkozásból) született egyházfőnek nevezi.

Előző pápánk épp napfogyatkozás idején született. XVI. Benedekről azt írta, hogy az olajfa dicsősége lesz. Jelenlegi pápánkat szokták az olajfa pápájának is nevezni, sőt az izraeli miniszterelnök is olajfát ajándékozott neki a két vallás közötti béke jelképeként, mivel egy izraeli útján a pápa egy olajfa mellett elsétálva azt mondta, jó lenne, ha a vatikáni kertet is ilyen díszíteni.

A jóslat szerint azonban ezután már csak egy utolsó pápa jön, méghozzá Péter. Ezzel a kereszténység végórájához érkezik, a Bibliában is jelzett utolsó óra üt, és sokan meghalnak majd. A baljós prófécia így fejeződik be: Az Anyaszentegyház utolsó üldözése idején Péter, a római fog uralkodni. A juhokat sok szorongattatás közepette fogja legeltetni. Ezután a Hétdomb-várost elpusztítják, és a rettenetes Bíró megítéli a népét. Vége.

A hét domb városa Róma. Jelenleg mindössze két Péter nevű bíboros van a konklávéban: Erdő Péter és a ghánai Peter Turkson, aki ráadásul az egyik legesélyesebb jelölt. A valóságban viszont nem kötelező a bíborosi testületből választani, s bár az elmúlt évszázadokban ez vált szokássá, kánonjogilag akár egy laikus is lehetne pápa. Szintén nem biztos, hogy a pápa valódi neve Péter lesz, lehetséges, hogy csak ezt veszi föl majd pápai névnek.

Erdő Péter

Peter Turkson

Emellett pedig a prófécia hitelességéről a Vatikán sosem nyilatkozott. Nem tudunk róla, hogy hiteles jövendölés lenne, így persze semmi ok az idegeskedésre. Mégis érdekes, mert több szent jövendölés szerint is az utolsó időkben Rómát meggyilkolt papok teste fogja borítani, hiszen egy nagy álvallásossággal, álszentséggel, majd pedig keresztényüldözéssel érkeznek el az utolsó napok.

A média most biztosan sokat fog foglalkozni a Malakiás-jóslattal, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a jövő kifürkészése okkult dolog. Előfordulhat, hogy valaki csodálatos módon előre lát történéseket, létezik is efféle karizma, de nekünk nem feladatunk azt fürkészni, ami még nincs. Az európai embernek ez mindig nagy hibája volt: a múlton merengünk, ami már nincs vagy éppen a jövőn aggódunk, ami pedig még nincs. A kettő között ne vesszen el az egyetlen, ami van, a jelen: mert jelenleg új pápa, új korszak köszönt a katolikus egyházra.

Forrás: apologetika.blog.hu

A bennfentesek fedezékbe vonulnak

Forrás:idokjelei.hu - Dave Hodges - Activist Post

Az alábbi cikkben olvasható információk hitelességét, ahogy erre annak szerzője is felhívja a figyelmet, nincs módunkban megerősíteni, de üzenetük mindenképpen hasznosnak tűnik és egybevág eddigi ismereteinkkel. Fontos észben tartani, hogy a közzététel célja nem a félelemkeltés.

Egyre több ember látja segítség nélkül is, hogy valami nincs rendben a világban és válaszokat keresnek. Jézus az utolsó időkről szólva ezt mondta:

„Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek.” (Lukács 21:26)

Ez azokra vonatkozik, akik nem értik, hogy mi történik körülöttük, hiszen tudjuk, hogy „az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik” és keresztény szemmel az ember másképpen gondolkodik ezekről a viharos időkről, tudva, hogy csupán rövid ideig tartanak és Isten „a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is”.

A cikkek célja tehát segíteni minél több embernek megérteni ezeket a sorsdöntő eseményeket és rajtuk keresztül megtalálni a választ kérdéseikre.

„Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” – János 14:27

Rádiós műsorvezetőként nem ritka, hogy „bizalmas, bennfentes információk” birtokában lévő egyének keresnek meg, hogy megosszák velem a tudomásukra jutott információkat. Ezek az emberek most egytől egyig azt állítják valami nagyon rossz van készülőben. A legmegbízhatóbbnak számító források, szokásuktól eltérően, most teljes anonimitást kérnek. Ennek eredményeként el kellett döntenem, hogy egyáltalán írjak-e az általuk közvetített információkról.

Természetesen az anonim források használata bizonyos kockázatokkal jár, hiszen ezek az információk lehetnek egyszerűen helytelenek, a források dezinformátorok, mások pedig csak figyelemre vágynak. Közzétételükhöz némi bátorságra is szükség van. Ennek fényében szeretném megköszönni Doug Hagmann-nek, hogy megjelentette a nemzetvédelmi minisztériumból származó forrásának komoly figyelmeztetéseit. Ennek is köszönhető, hogy én is a rendelkezésemre jutott információk megosztása mellett döntöttem.

A figyelmeztetések közzététele talán bátorításul szolgálhat másoknak, hogy megosszák a birtokukban lévő információkat és talán idővel olyan sok „bennfentes” áll majd elő, hogy lehetetlenné válik az igazság elfedése azok elől, akik aktívan keresik a válaszokat. A nagynyilvánosság számára sajnos mindegy, mert ők még mindig úgy gondolják, hogy a kormány mindig gondoskodni fog róluk, hogy a fősodrású média az igazságról tudósít és a télapó hozza az ajándékokat. Sajnos ezeknek az embereknek fogalmuk sem lesz arról, hogy mi találta el őket.

Habár a Doug Hagmann által közzétett figyelmeztetés némiképp eltér az általam kapott információktól, sok közös tényező is van bennük. Az egyik téma, amiről Hagmann forrása nem beszélt, hogy számos volt szövetségi tisztségviselő és ismert Wall Street-it személyiség eltűnt a térképről. Az alábbi cikk erre a kérdésre összpontosít.

A Marrs észrevétel

2012. december 9-én, a Common Sense Show-ban, Jim Marrs arról beszélt, hogy körülbelül 4-500 vezető bankár hagyta ott pozícióját és vonult vissza a nyilvánosságtól. Marrs emlékeztette a hallgatókat, hogy az elit magbankokat hozott létre, amikhez kizárólag nekik van hozzáférésük. Arra utalt, hogy rendkívül negatív események várnak a világra és a globalista elit ezekre készül fel. Saját forrásaim szerint ugyanez történik számos szövetségi szervezetben, mégpedig a CIA, a DHS, az NSA és a FEMA mostanában nyugállományba vonult munkatársai körében. Ez a tény önmagában vitathatatlan. Én magam három olyan volt szövetségi tisztségviselőt ismerek személyesen, akik biztonságos, védett helyre költöztek, pedig a lépés kifejezetten bomlasztó hatással volt családi életükre. Egyre inkább úgy tűnik, hogy valamilyen nagy horderejű esemény van készülőben és a bennfentes információval rendelkezők megpróbálnak fedezékbe vonulni.

Tömeges nyugállományba vonulás a szövetségi ügynökségeknél

A tömeges nyugdíjazás nem feltétlenül számít említésre méltó eseménynek a szövetségi ügynökségeknél, azonban, ha a nyugállományba vonulást „túlélő” helyszínekre történő áttelepülés is követi, talán érdemes odafigyelni, különösen, ha ugyanezt látjuk a Wall Street-et otthagyó korábbi vezetők részéről is.

A fenti tények ismeretében érthető, hogy a legutóbbi Hagmann interjú felkeltette az érdeklődésemet. Két saját, szövetségi ügynökségnél dolgozó informátorom is hasonló apokaliptikus eseményekről beszélt. A Hagmann által közölt információk egybevágnak azzal, amit én magam is hallottam, miszerint a volt szövetségi tisztségviselők jelentős része önfenntartó közösségeket hoz létre.

DHS és CIA áttelepülések

A szövetségi ügynökségeknél standard eljárás, hogy volt alkalmazottaikat és családjukat biztonságos helyszínekre költöztetik Colorado államban, zavaros időkben. A jól informáltak számára nem újdonság, hogy a Denveri nemzetközi repülőtér alatt hatalmas földalatti létesítmények helyezkednek el, ahonnan közvetlen földalatti vasúttal lehet eljutni a Cheyenne hegység NORAD/Fort Carson/Peterson légitámaszpont földalatti létesítményeibe. Ezek a létesítmények még a hidegháború elején épültek a „kormány folytonossági program” keretén belül.

Mostanában azonban ezek a létesítmények egyre inkább a globális elit Egyesült Államokban élő tagjainak menedékhelyeként szolgálnak. 2011. szeptemberében a DHS „Hegyi védelem hadművelet” fedőnevű akciója során elpróbálták az elit evakuálását erre a biztonságos helyszínre, amely során a Denveri repülőteret lezárták a lakossági járatok előtt, kivéve néhány konkrét, jelöletlen légi járművet, amelyek részt vettek a megrendezett katasztrófa kezelésének próbáján. Erről az akcióról a fővonalas média is tudósított. Ami miatt mégis említést érdemel, hogy a CIA szintén erre a helyszínre szállítatta legfontosabb adatgyűjtő egységeit.

A Washington DC vonzáskörzetében élők számára az üzenet egyértelmű: az USA fővárosának evakuálása egyre valószínűbb. Én személy szerint biztos elkezdenék új lakóhely után nézni. Ez az információ minden olyan ember számára, aki követi a fontos híreket ismert volt. Ami ezután következik már kevésbé.

Volt CIA és DHS áttelepülési helyszínek

Amellett, hogy Coloradót a jövőbeli főváros helyszíneként készítik fel, érdemes megemlíteni, hogy számos volt DHS és CIA tisztségviselő, akik egyébként nem az elit tagjai, de tisztában vannak a várható eseményekkel, önerőből alakítottak ki maguknak biztonságos menedéket a Sziklás Hegységben, Denver vagy Colorado Springs közelében. Ezek a Denveri repülőtér alatti létesítmények „házilag” elkészített kisméretű utánzatai, a szükséges eszközökkel, mint például saját légszűrő rendszerrel felszerelve. Ezek az információk egy volt DHS munkatárstól származnak.

NSA áttelepülések

Az NSA nemrégiben visszavonult munkatársai az Ozarks hegységben rendelkeznek egy földalatti biztonsági zónával, amelyet mini, önellátó, földalatti falvakká alakítottak/alakítanak. Az ingatlanok családonként átlag 5-10 hektáros nagyságúak, saját vízellátással, a lakosok nyakig felfegyverkezve, alternatív kommunikációs rendszerrel ellátva, ami nem függ az országos hálózattól és persze több évre elég élelmiszerkészlettel. Ez az információ egy olyan forrástól származik, aki két éve ment nyugdíjba az NSA ügynökségtől. Ő Barack Obama újraválasztása miatt döntött az áttelepülés mellett, ami szerinte fel fogja gyorsítani a várt eseményeket, mert a mostani kormány egyetért az Egyesült Államok elpusztításával.

Volt FEMA munkatársak áttelepülése

A FEMA ügynökség nemrég visszavonult munkatársai North Carolina hegyvidéki részeire költöztek, biztonságos, saját levegő, víz és élelmiszerellátással rendelkező telepekre. Itt is rendelkezésre állnak a külvilágtól teljesen elzárható földalatti létesítmények. Ezt az információt két különböző forrás is rendelkezésemre bocsátotta, akik maguk úgy döntöttek, nem vesznek részt az áttelepülési programban.  Az egyik forrás azért döntött úgy, hogy nem vesz részt a programban, mert véleménye szerint ezek a biztonságos helyszínek később célpontokká válhatnak, éppen azért, mert az ott élők túl sokat tudnak.

Összegzésképpen

Nyilván a nevüket elhallgatni kívánó források kevésbé számítanak hihetőnek, mint a dokumentált források, azonban figyelembe kell vennünk, hogy egyre több hasonló beszámoló kerül a nyilvános híradásokba, párbeszédekbe, így talán bölcs dolog, ha odafigyelünk ezekre a hangokra is. Senkitől nem kérem, hogy feltétel nélkül elfogadja az itt olvasottakat. Arra bátorítok mindenkit, hogy tudakozódjon és további megerősítés birtokában tegyen saját belátása szerint.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy milyen események bekövetkezésére számítanak ezek az emberek. A cikk második része ezzel foglalkozik majd.